ชุมชนในเขตเมืองมีลักษณะเป็นย่านธุรกิจตลาด ร้านค้าที่มีความเจริญประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นเป็นชุมชนที่ได้รับบริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีอาชีพค้าขายเป็นส่วนมาก

ในเดือนมีนาคมการทำงานของดิฉันมีการนัดกันในกลุ่มลงพื้นที่ใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันก็ได้ลงพื้นที่กับสมาชิกในกลุ่มของดิฉัน มีการนัดกันทำงานดิฉันก็ไปทำงานกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในกลุ่มการทำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยดีทุกคนในกลุ่มสามัคคีกัน พี่ๆ ในกลุ่มก็ให้คำปรึกษาดีมากมีข่าวสารอะไรก็จะคอยแจ้งและชี้แจงตลอด

ในส่วนของการปฎิบัติงานในเดือนมีนาคมของดิฉันได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่คีย์ข้อมูลลงแบบฟอร์ม 01 แบบฟอร์ม 02 ลงระบบดิฉันก็ดำเนินการทำงานเรื่อยๆ มาช่วยงานกันกับสมาชิกในกลุ่มในส่วนของการลงพื้นที่ในเดือนมีนาคมดิฉันได้ลงพื้นที่ของชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู