จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในเดือนพฤษภาคมทำให้มีปัญหาในการลงพื้นที่และารจัดประชุม ในเดือนพฤษภาคมจึงได้มีการจัดการประชุมแบบย่อย ๆ มีการนัดหมายการประชุมในชุมชนบางส่วนเท่านั้นเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ

ส่วนเนื้อหาของการจัดการประชุมกเป็นการสอบถามถึงปัญหาการจัดการขยะในชุมชนส่วนมากชุมชนการจัดการขยะในชุมชนเป็นไปได้ยากเพราะอยู่รวมกันหมู่มากจึงทำให้การจัดการขยะในชุมชนที่ประชาชนในชุมชนเคยทำได้ถูกยกเลิกไปจึงทำให้ขยะในชุมชนยังเป็นปัญหาอยู่

ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีขยะเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เช่น หน้ากากอานามัยที่เป็นขยะติดเชื้อซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนในชุมชน และเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะด้วย จึงต้องมาการรณรงค์ให้คัดแยกขยะ และมีผู้รู้ด้านการคัดแยกขยะหรื้อสาธารณสุขมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้และการทิ้งหน้ากากอานามัยที่ถูกวิธี นอกจากขยะที่เป็นหน้ากากอานามัยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วยังมีในส่วนของขยะพลาสติกจากภาชนะบรรจุอาหารเดลิเวอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประชาชนในชุมชนไม่ค่อยออกจากเคหสถานเพราะเป็นมาตราการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จึงมีความจำเป็นที่คัดแยกขยะเป็นอย่างมาก

อื่นๆ

เมนู