We เนื่องจากสถานการโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดมากขึ้นในประเทศไทย จึงต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชนสร้างความตระหนักรู้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและควบคุมอย่างเคร่งครัด

การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดโควิด-19 ขอความร่วมมือชะลอหรืองดการเดินทางออกนอกจังหวัด การ Work from home ทำงานนอกที่ตั้งอย่างน้อย 14 วัน และในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากเนื่องจากเป็นชุมชนในเมือง ทางกลุ่ม MS03 ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมเล็ก ๆ เพื่อให้ความรู้ในการทำสบู่เหลวไว้ใช้เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ในการให้ความรู้การทำสบู่เหลวนั้นเราได้มีการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและได้ทดลองลงมือเองเพื่อที่จะสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดได้และสบู่เหลวที่เราช่วยกันทำก็นำมาใส่ขวดปั้มเพื่อแบ่งให้กับประชานที่สนใจและมาเข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนให้ความสนใจดีมากกับการทำสบู่เหลวเพราะต้นทุนต่ำและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

อื่นๆ

เมนู