ประเภทและวงจรขยะ

1 ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่ย่ายสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร สามารถทำเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหนัก EM ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย

2 ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามรถนำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ สามารถแยกขยะนำไปขายได้เงิน

3 ขยะทั่วไป คือ ขยะที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยากนำไปรีไซเคิลไม่ได้ เช่น ถุงขนมบขเคียว กล่องโฟม ถุงพลาสติ แยกขยะทั่วไปในถังได้ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

4 ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบของสารที่มีอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ต้องแยกขยะอันตรายเพื่อทิ้งในจุดที่รองรับเฉพาะจะได้เรื่องสุขภาพ

อื่นๆ

เมนู