โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)”

ชื่อบทความ :การบริหารจัดการขยะแห้ง ขยะเปียก และการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก

       ดิฉัน นางศิริพร บุตรสุด ประเภทประชาชน หลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

   

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ดิฉันและผุ้ปฏิบัติงานได้เตรียมผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะเพื่อนำเสนออาจารย์ประจำหลักสูตร และร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือน ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสำรวจการบริหารจัดการขยะแห้ง ขยะเปียก และสามารถทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกได้

ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูล ต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อื่นๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การดำรงชีวิต

การคัดแยกขยะมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด เช่น

ขยะแห้ง เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ขยะแห้งบางชนิดที่สามารถแปรสภาพนำมากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ ขวดแก้ว โลหะ พลาสติก เป็นต้น

ขยะเปียก เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ จึงเหมาะแก่การนำมาทำปุ๋ยหมัก เช่น เศษอาหาร เศษผลไม้ เศษผัก เป็นต้น

วันที่ 16 กันยายน 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานใด้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจในชุมชนหลังศาล ชุมชนหลังศาลมีประชากรประมาณ 1,253 คน และมีที่อยู่อาศัยประมาณ 751 หลังคาเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมาคืออาชีพค้าขาย การจัดการขยะภายในชุมชนมีการจัดการขยะของแต่ละครัวเรือน มีการจัดการที่ดีและแยกเป็นสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นขยะแห้งหรือขยะเปียก ทั้งนี้ ดิฉันและผุ้ปฏิบัติงานจึงได้นำเสนอข้อมูลและวิธีการทำปุ๋ยหมักให้แก่ชุมชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                           

การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ส่วนประกอบ

 1. เศษอาหารในครัวเรือนทุกชนิด รวมทั้งน้ำแกง น้ำพริก ผลไม้ เปลือกหอย กุ้ง ก้างปลา หัวปลา น้ำยาล้างจาน เป็นต้น จำนวน 3 กิโลกรัม
 2. น้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาล จำนวน 1 กิโลกรัม
 3. น้ำสะอาด 1-10 ลิตร (แล้วแต่เศษอาหารจะมีน้ำมากหรือไม่)
 4. หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร

วีธีทำ

 1. นำเศษอาหาร 3 กิโลกรัม ใส่ลงในถังพลาสติก
 2. ผสมน้ำกับน้ำตาลให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นผสมในน้ำและน้ำตาล แล้วเททับลงในถังที่ใส่เศษอาหารให้ทั่ว แล้วปิดฝาให้สนิทเพื่อไม่ให้แสงและอากาศเข้าได้
 4. บ่มทิ้งไว้ประมาณ 90 วัน จะได้ปุ๋ยน้ำที่มีคุณภาพดี กลิ่นหอม รสเปรี้ยว

หมายเหตู: ปริมาณส่วนผสมต่างๆปรับได้ตามสัดส่วน

วิธีการใช้

 1. ผสมน้ำ 1:100-400 ลิตร รดราดโคน
 2. ผสมน้ำ 1:200-1,000 ลิตร ฉีดพ่นลำต้นและใบ

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 1. เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน และให้ธาตุอาหารสูง
 2. ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ ปรับค่า pH โครงสร้างดินให้ดีขึ้น
 3. ช่วยให้พืชเจริญเติบโตต้านทานโรคและแมลงได้

และการลงพื้นที่ในชุมชนครั้งนี้ ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เป็นอย่างมาก เพราะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผุ้ปฏิบัติงานและสมาชิกในชุมชน รวมทั้งได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน

     

                                    

      

อื่นๆ

เมนู