MS03 การแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะ และการเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางจณิสตา นุชสาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

          

สำหรับการทำงานในเดือนตุลาคมของทางกลุ่มดิฉัน คือตำบลในเมืองนั้น ได้เลือกการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม

ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย และเป็นขยะที่เหลือใช้จากภายในครัวเรือน ซึ่งขยะประเภทนี้มีความทนทาน และมีความสวยงามเมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ซึ่งทำให้เป็นการสร้างรายได้แก่ครัวเรือน และชุมชนต่อไป อีกทั้งการที่นำขยะประเภทนี้มาแปรรูปจึงช่วยเรื่องลดปริมาณขยะ และลดโรคร้อนได้อีกด้วย

        

สำหรับการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มนั้นมีวัสดุและอุปกรณ์การทำดังนี้

อุปกรณ์

1.กระป๋อง

2.กระดาษชาร์จแข็ง

3.กรรไกร

4.หนังเทียม

5.ลวด

6.โครงเหล็ก

7.อุปกรณ์เจาะรู

          8.คัทเตอร์

วิธีการทำ

1.นำกระป๋องมาตัดส่วนฝาด้านบนและด้านล่างเปิดออก ใช้กรรไกรตัดกระป๋องผ่าออกแล้วใช้มือกางแผ่นกระป๋องให้เป็นรูปยาวสีเหลี่ยมผืนผ้า

2.นำไปล้างทำความสะอาดกระป๋องและนำไปตากแดดให้แห้งสนิท

3.นำมาตัดตามพิมพ์ที่เราได้ทำไว้แล้ว

4.เจาะรูปตามแบบที่เราต้องการ จากนั้น จึงนำมาร้อยเข้ากับหนังเทียมที่เราตัดไว้แล้ว

5.ร้อยเข้าจนได้ตามแบบที่เราต้องการ นำมาใส่ตามโครงเหล็ก

ประโยชน์จากกระเป๋าจากกระป๋อง

นำขยะที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สามารถสร้างเป็นอาชีพต่อตนเองและชุมชน และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่าย

                     

อื่นๆ

เมนู