ข้าพเจ้า นายณัฏฐกฤติ แสงโพธิ์ดา กลุ่มนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มของผมได้มีการนัดชี้แจงหน้าที่งาน ณ ตึก 24 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อแบ่งหน้าที่ในการทำงาน และได้เริ่มปฏิบัติการแปรรูปจากกระป๋องและกล่องนม โดยมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานของแต่ละคน เพื่อให้การทำงานได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยนำกระป๋องเครื่องดื่มมาแปรรูปเป็นกล่องทิชกระดาษทิชชู่ กระเป๋า และกระถางต้นไม้

ในวันที่ 4 ตุลาคม อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานสำหรับเดือนตุลาคม ซึ่งได้ข้อตกลงคือให้แต่ละกลุ่มแปรรูปกระป๋องและกล่องนมเพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถนำไปจัดจำหน่ายได้จริง

ในวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมานี้ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดการประชุมอีกครั้งเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

สรุป สำหรับการทำงานในครั้งนี้ผมได้เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะ และยังได้รู้จักการวางแผนในการทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังได้สร้างความสามัคคีภายในกลุ่มที่มีบุคคลหลากหลายช่วงอายุไม่ว่าจะเป็นพี่ ๆ ประชาชน,พี่บัณฑิต และ นักศึกษาด้วยกัน

อื่นๆ

เมนู