ถอดบทเรียนการแปรรูปกระป๋องให้เป็นตะกร้า

1.บทเรียนที่ได้รับจากการทำตะกร้า

จากที่ผมได้ร่วมประดิษฐ์ตะกร้าจากกระป๋องอลูมิเนียม ผมได้พบว่างานประดิษฐ์ในครั้งนี้ทำให้ผมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตะกร้า จึงสามารถทำตะกร้าได้สำเร็จและทำให้มีความภูมิใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถทำให้มีนิสัยรักการดูแลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มตำบลและสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการประดิษฐ์ตะกร้าในครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนภายในตำบลได้

2.ปัญหาอุปสรรคต่อการทำงาน

-กระป๋องอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่หายาก เราควรเปลี่ยนวัสดุหลัก โดนใช้วัสดุประเภทอื่นที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่น เพราะถ้าหากใช้วัสดุที่หาได้ยากจะส่งผลให้การทำงานล่าช้าลง

-ในการทำงานจะมีปัญหาในส่วนของเวลาที่ไม่ตรงกัน

– ชิ้นงานมีความหนาแน่นไม่เพียงพอ

3.วิธีแก้ปัญหา

– ควรเลือกวัสดุที่หาได้ง่ายขึ้น จึงจะทำให้สามารถสร้างชิ้นได้ง่าย และเร็วขึ้น

– ควรแบ่งงานให้เหมาะสมแก่เวลาของสมาชิกในแต่ละประเภท เช่น สมาชิกประเภทบัณฑิตมักจะมีเวลามากกว่าสมาชิกประเภทนักศึกษาจึงควรแบ่งภาระงานให้เหมาะสมมากกว่านี้

– ตัดกระดาษและเจาะรูให้ตรงกัน เนื่องจากอาจเกิดจากการตัดกระดาษไม่เท่ากันหรือการเจาะรูไม่ตรงกันจึงทำให้ขั้นตอนในการสานตะกร้าไม่หนาแน่น

   

 

 

อื่นๆ

เมนู