1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS03 – ภาพรวมการปฏิบัติงานตลอดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

MS03 – ภาพรวมการปฏิบัติงานตลอดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

MS03 – ภาพรวมการปฏิบัติงานตลอดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวณภัทร สิงหศิริ ประเภทนักศึกษา หลักสูตรคือ MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายการให้บอกเล่าภาพรวมการปฏิบัติงานตลอดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นเป็นการลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเพื่อทำความเข้าใจชุมชนถึงข้อมูลพื้นฐานของชุมชน โดยนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มานั้นจะสามารถนำมาใช้ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ขอความกรุณาจากชาวบ้านในชุมชนตอบแบบสอบถามที่เป็นจริง เพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคิดหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนั้นยังนำเอาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้สำหรับประกอบการพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                                                                                              

เมื่อได้รับข้อมูลต่าง ๆ จากการศึกษาและรวบรวมมาแล้วเรียบร้อย จึงทำการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนา พูดคุยกับทางชุมชนเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาชุมชนและเผยแพร่ความรู้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องพัฒนาทักษะครบพร้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน ด้านสังคม เมื่อพัฒนาทักษะแล้วจึงนำเอาทักษะความรู้ไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยรวบรวมสิ่งต่าง ๆ จากการศึกษาชุมชนที่ปรากฏในชุมชน โดยนำมาวางแผนร่วมกันกับทางทีมผู้ปฏิบัติงานเพื่อรวบรวมเอาแนวคิดต่าง ๆ นำสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น และเป็นการค้นหาแนวการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

                                                                                                                                                                                       

จากนั้นการพูดคุยกันเฉพาะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคือการระดมแนวคิดหาแนวทางการพัฒนาชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ โดยการศึกษาชุมชนได้ศึกษาเรื่องการจัดการชยะของชุมชน เมื่อพบว่ามีขยะจำนวนมากที่ยังพบว่ามีประโยชน์แต่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เมื่อพูดคุยกันจึงเกิดเป็นแนวคิดการนำเศษขยะมาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งการทดลองทำมีหลายรูปแบบทั้งจากเศษไม้ เศษกระดาษ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม/กาแฟ

                                           

เมื่อทำการทดลองที่หลากหลาย จนกระทั่งได้มีการตัดสินใจนำเอากระป๋องเครื่องดื่มมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างเป็นรายได้และอาชีพให้กับชุมชน โดยผู้ปฏิบัติงานได้ทำการทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์น้อยใหญ่หลากหลายประเภทจากกระป๋องเครื่องดื่มเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจ จนมีความชำนาญมากขึ้น และได้ทำการถ่ายทอดความรู้ ทักษะการทำ ขั้นตอน/วิธีการจัดทำ บอกเล่าปัญหา/อุปสรรคการจัดทำ ให้กับทางชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนชุมชน 18 ชุมชนของตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมเพื่อถ่ายทอดการแปรรูปจากกระป๋องเครื่องดื่มสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากกระป๋องน้ำอัดลม

                                                               

หลังจากการจัดการอบรมก็ได้มีการรับออเดอร์จากทางชุมชนโดยมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบเป็นกลุ่มย่อยลงมา โดยข้าพเจ้ามีหน้าที่การทากาว เจาะรู และสานตะกร้า

                                                               

ลิ้งค์คลิปวิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=4vjU0SDiF-k

อื่นๆ

เมนู