ข้าพเจ้านางสาว สิริยากรณ์ เพชรฤทธิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง หลักสูตร: การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มที่ 3 ได้ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่จากการคัดแยกประเภทขยะ โดยการนำกระป๋องเครื่องดื่มมาทำเป็นตะกร้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนและสามารถทำขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วยข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้วางแผนการปฏิบัติงานและร่างแบบตะกร้าที่ต้องการหลังจากนั้นจึงแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนตามความเหมาะสมของงานอย่างชัดเจน เพื่อให้การทำตะกร้าเสร็จได้ตามเวลาและได้ตะกร้าตามรูปทรงที่ต้องการอย่างสวยงาม ซึ่งการทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่มนอกจากจะสร้างรายได้แล้วยังช่วยลดปริมาณขยะภายในชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย การได้ความรู้จากการทำตะกร้าในครั้งนี้นอกจากจะสร้างความรู้ให้กับตนเองและคนใกล้ตัวแล้วยังสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนได้นำขยะที่คัดแยกมาสร้างรายได้และได้เห็นคุณค่าจากการคัดแยกประเภทขยะให้สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้

สุรปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ของข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มที่ 3 ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะโดยการนำกระป๋องเครื่องดื่มมาออกแบบทำตะกร้าเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและสร้างรายได้ การปฏิบัติงานในครั้งนี้สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีจึงทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จได้เป็นอย่างดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู