โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เป็นโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ โดยนำโจทย์หรือปัญหาของชุมชนมาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป ดิฉันนางสาวบงกช  ณ พัทลุง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช 2564 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 ชุมชน และมีแนวทางการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

       เดือนตุลาคม ทางผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการปรึกษาหารือกันว่าจะสามารถนำขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนมที่มีอยู่เป็นจำนวนมากภายในชุมชนต่าง ๆ ของตำบลในเมืองบุรีรัมย์มาบริหารจัดการให้ลดน้อยลงและเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนได้อย่างไรบ้าง จึงมีการตกลงกันว่าให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มทำการแปรรูปขยะให้อยู่ในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์และยังนำไปจัดจำหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้ ซึ่งทางกลุ่มของดิฉันได้ทำสิ่งประดิษฐ์ที่แปรรูปจากขยะทั้งหมด 7 ชิ้น ได้แก่

  • นาฬิกาจากกระป๋อง
  • กระเป๋าสะพายข้างจากกระป๋อง
  • กระเป๋าใส่เอกสารจากกระป๋อง
  • กระถางแขวนต้นไม้จากกระป๋อง
  • กระป๋องอเนกประสงค์
  • กระเป๋าจากกล่องนมขนาด A4 และขนาดครึ่ง A4

       เดือนพฤศจิกายน หลังจากมีการประชุมประจำเดือนทางผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการสรุปว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ทางหลักสูตรเราจะมุ่งเน้นศึกษาและต่อยอดต่อไปในอนาคตจะเป็นการแปรรูปกระป๋องเครื่องดื่มให้เป็นตะกร้าสินค้า เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากนั้นการแปรรูปขยะให้เป็นตะกร้านี้ยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย ซึ่งหลังจากทางผู้ปฏิบัติงานได้เริ่มฝึกฝนการแปรรูปขยะให้เป็นตะกร้าจนชำนาญก็เริ่มมีรายการสั่งซื้อสินค้าจากทั้งทางชุมชนและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าทางผู้ปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในระดับที่จะไปส่งต่อองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับชุมชนทั้ง 18 ชุมชน ภายในตำบลในเมืองบุรีรัมย์ได้ 

       นอกเหนือจากการฝึกฝนการแปรรูปขยะให้เป็นตะกร้าสินค้ายังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำตะกร้าสินค้าสู่ชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ชุมชนได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หรือต่อไปในภายภาคหน้า

       เดือนธันวาคม การถ่ายทอดองค์ความรู้การทำตะกร้าสินค้าสู่ชุมชนภายในเดือนพฤศจิกายนยังไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากมีบางชุมชนที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมภายในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ได้ ดังนั้นทางผู้ปฏิบัติงานจึงมีการจัดอบรมการทำตะกร้าสินค้าเพิ่มเติม ซึ่งต้องขอขอบพระคุณประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนหลังศาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่กรุณาให้ใช้สถานที่ในการจัดอบรมครั้งนี้ โดยการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำตะกร้าสินค้าสู่ชุมชนในครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากชุมชนต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

       จากการเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดูแลและรับผิดชอบอยู่ ดิฉันได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการลงมือปฏิบัติงานทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ทักษะการทำงานและการสื่อสารกับผู้อื่น รวมไปถึงทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้รับมาให้กับผู้อื่น ซึ่งโครงการนี้ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดการจ้างงานที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ โดยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปหรือบัณฑิตจบใหม่ที่ยังคงว่างงานในสถานการณ์โควิด-19 รวมไปถึงนักศึกษาที่ต้องการหารายได้เพื่อช่วยเหลือตนเองหรือครอบครัวอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู