ผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาจ้างงานตั้งแต่เดือนตุลาคมกระทั่งถึงเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านายณัฏฐกฤติ แสงโพธิ์ดา ประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม กระผมและทีมได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำตำบลให้ทำการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่อมนม โดยได้ทำการแบ่งทีมงานเพื่อรับผิดชอบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระป๋องเครื่องดื่ม โดยการนำกระป๋องเครื่องดื่มมาประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานเป็นการลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้ยาก และเป็นโทษกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในระยะยาวให้เกิดประโยชน์ รวมถึงกล่องนมก็เป็นขยะอีกหนึ่งประเภทที่มีการย่อยสลายได้ยาก ทำให้ต้องมีการจัดการเพื่อทำการลดปริมาณให้ลดลง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และยังสามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน แปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มให้เป็นตะกร้า โดยจะเป็นการทำการออกแบบรูปร่างลักษณะที่แตกต่างมากขึ้นตามจากเดิมเพื่อการสร้างสรรค์รูปร่างลักษณะที่หลากหลายแบบ หลากหลายขนาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งการแปรรูปตะกร้าจากกระป๋องน้ำอัดลมนั้นจะจัดทำกันเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีการออกแบบตามความเหมาะสม และรูปทรงที่ต้องการ

ผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปขยะรีไซเคิลให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้การทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่มให้กับคนในชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและสร้างเป็นอาชีพ โดยมีการบอกขั้นตอนการทำอย่างละเอียดและทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยกันทำจนเกิดความเข้าใจและสามารถสานตะกร้าได้ จึงทำให้เกิดชิ้นงานและเมื่อผลิตชิ้นงานใหม่เสร็จแล้วได้มีการมอบตะกร้าให้กับตัวแทนของชุมชน หลังจากจัดอบรมเสร็จแล้วทำให้มีผู้เข้าอบรมสนใจในผลิตภัณฑ์และต้องการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้เห็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่จากขยะให้เป็นสิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงและสวยงามมีความแข็งแรง แต่เนื่องจากกระผมติดภาระกิจจึงไม่ใด้เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว

ความรู้สึกที่มีต่อโครงการ : ตลอดเวลา 3 เดือนที่กระผมได้ปฏิบัติงานในโครงการนี้ กระผมได้รับทักษะความรู้ต่าง ๆ ในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น ได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกันผู้อื่นมากขึ้น แม้เป็นเพียงระยะเวลาที่สั้นแต่กระผมรู้สึกว่าโครงการนี้ให้อะไรกับกระผมหลายอย่าง กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการดี ๆ อย่างเช่นโครงการนี้ไปอีกเรื่อย ๆ เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือให้นักศึกษา,บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ได้มีงานทำและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน สุดท้ายนี้กระผมต้องขอขอบพระคุณ ท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้ช่วยดูแลและช่วยให้คำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการทำงานให้แก่กระผมเป็นอย่างดีเสมอมา หากการปฏิบัติงานของกระผมมีข้อผิดพลาดประการใด กระผมต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ครับ

                        

 

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม

 

อื่นๆ

เมนู