ข้าพเจ้านางสาวพิมพกานต์ สุขสำราญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

เดือนกุมภาพันธ์ ในการทำงานวันแรกทางคณะอาจารย์ได้นัดประชุมและได้ให้แนะนำตัวเองและนำเสนองานเกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ซึ่งขยะมี 4 ประเภท ดังนี้

1. ขยะรีไซเคิล  2.ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ 3.ขยะอันตราย และ 4.ขยะทั่วไป เนื่องจากทางตำบลในเมืองต้องทำเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ จึงได้ระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยและหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ หลังจากที่ประชุมทางผู้ปฏิบัติงานก็เริ่มวางแผนเกี่ยวกับการลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่รับผิดชอบและยื่นหนังสือต่อเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อให้การลงพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่น ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ช่วยประสานงานกับผู้นำชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น

   เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ภายในชุมชนเพื่อหาจุดแข็ง-จุดอ่อน การกำจัดขยะในพื้นที่ ปัญหาของขยะในพื้นที่ สำรวจปัญหาเกี่ยวกับCOVID-19 และลงพื้นที่อบรมวิธีการทำสบู่เหลวและแจกหน้ากากอนามัยแก่ชุมชนอีกด้วย

  เดือนกรกฏาคมถึงเดือนธันวาคม ทางคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้เริ่มคิดค้นและประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยให้จับคู่เพื่อประดิษฐ์และนำเสนอสินค้าของตัวเอง โดยข้าพเจ้าได้ใช้ประโยชน์จากกระดาษที่ใช้แล้ว เพราะหลายบ้านมักจะเก็บหนังสือพิมพ์เก่า หรือกระดาษห่อของขวัญเก่า รวมทั้งหนังสือและนิตยสารที่ไม่ได้อ่าน ซึ่งโดยทั่วไป ก็มักจะเก็บกระดาษเหล่านี้ เอาไว้ห่อขยะบ้าง เอาไปเช็ดกระจกบ้าง แต่บางบ้านก็มีกระดาษเยอะมากๆ จนใช้ยังไงก็ไม่หมด เพื่อไม่ให้บ้านรกเกินไป และยังเป็นการนำกระดาษเหลือใช้มาสร้างคุณค่ามากขึ้น ข้าพเจ้าจึงใช้ประโยชน์จากกระดาษ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้มีชื่อว่าสร้างสมาธิ

หลังจากที่เราได้ประชุมเพื่อหาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่า ได้แก่ การทำตะกร้าจากกระป๋องชนิดต่าง ๆ ในการทำตะกร้าทุกคนภายในทีมได้มีส่วนร่วมในการทำตะกร้าโดยแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละคน โดยมีวิธีการทำ ดังนี้ 1.วาดแบบตะกร้าตามต้องการ 2.เตรียมกระป๋อง 3.ติดกาว 4.เจาะรูสำหรับการร้อยตะกร้า 5.ร้อยชิ้นส่วนเพื่อมาประกอบกันให้เป็นรูปร่าง ดังรูปภาพ

ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ชุมชนฝั่งละลมเพื่อศึกษาวิธีการทำปุ๋ยหมักเพื่อที่จะไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ด้วย

สรุปในการทำงานภายในโครงการ U2T  โดยการดูแลของ MS03 ข้าพเจ้าไดเรียนรู้วิธีการทำงานต่าง ๆ ความร่วมมือภายในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของทางภาครัฐ เอกชน ทางชุมชน หรือแม้แต่ทางผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังได้อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ 4 ด้าน แก่ตัวข้าพเจ้า  และได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการขยะและเพิ่มมูลค่าของขยะเหลือใช้

Tags:

อื่นๆ

เมนู