ข้าพเจ้านางสาว สิริยากรณ์ เพชรฤทธิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง

หลักสูตร: การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อปฏิบัติงานและเก็บรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากทางส่วนกลางเพื่อถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขภายในชุมชน ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มานั้นไปช่วยแก้ไขและพัฒนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน

จากการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนจากผู้ชุมชนและชาวบ้านในเรื่องของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ข้าพเจ้าและทีมงานได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อช่วยกันระดมความคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดขยะภายในชุมชนและการนำขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นรายได้

คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้การทำสบู่เหลวล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการทำอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างรายได้จากการจำหน่ายหรือทำเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้จัดทำสื่อเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์จากการคัดแยกประเภทขยะอย่างถูกวิธีทำให้ลดขยะภายในชุมชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างเป็นรายได้

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนำมารีไซเคิลสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่สามารถใช้ได้จริงและออกแบบให้มีความสวยงามเพื่อจำหน่ายและสร้างเป็นรายได้ และได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะภายในชุมชนซึ่งจะสำรวจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเเห้งและขยะเปียก โดยได้มีการให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับการนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมักพร้อมทั้งบอกขั้นตอนวิธีการทำให้สามารถทำไว้ใช้ที่บ้านได้

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับมอบหมายให้ทำการแปรรูปขยะจากผลิตภัณฑ์ใหม่จากกระป๋องเครื่องดื่มโดยทำเป็นตะกร้าซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ศึกษาขั้นตอนวิธีการทำและออกแบบตะกร้าให้มีความหลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้เป็นแนวทางและสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนได้นำไปพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นรายได้

คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปขยะรีไซเคิลให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้การทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่มให้กับคนในชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและสร้างเป็นอาชีพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงและสวยงามมีความแข็งแรง ในการจัดอบรมผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยกันทำตะกร้าเป็นอย่างดีจนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดได้ จากการจัดอบรมทำให้เห็นมูลค่าเพิ่มของขยะจากการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

Tags:

อื่นๆ

เมนู