ผมนายวัชรพล ขันพันธ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ MS03 การบริหารจัดการขยะและเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)โดยผู้ปฏิบัติงานได้เริ่มการงานตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมโดยมีระยะเวลารวม3เดือน

ในช่วงเริ่มของเดือนแรก ตุลาคม พ.ศ.2564 ผู้ปฏิบัติการได้มอบหมายจากการชี้แจงการแปรรูปขยะสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากกระป๋องเครื่องดื่มเพื่อนำเสนอให้เห็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าหรือสร้างรายได้ให้กับชุมชมส่งเสริมทางอาชีพได้อย่างไรโดยสิ่งประดิษฐ์นั้นจะต้องมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน ซึ่งกลุ่มได้นัดแนะเพื่อออกความคิดเสนอเห็นแต่ละคนว่าจะทำสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์สามารถใช้งานได้จริงเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย จึงได้สิ่งประดิษฐ์มีดังนี้ กระเป๋า นาฬิกา ปล่องดินสอ เครื่องหม้อข้าวหม้อแกง กล่องกระดาษทิชชู่

       

 

 

 

 

เดือนพฤศจิกายน ได้มีการประชุมประจำเดือนชี้แจงกับผู้ปฏิบัติงานว่าต้องมีจุดมุ่งหมายในการทำสิ่งประดิษฐ์เป็นตะกร้าที่แปรรูปจากกระป๋องเครื่องดื่มเพื่อสามารถต่อยอดหรือสร้างมูลค่าให้กับขยะได้เพื่อนำองค์ความรู้จากการศึกษาและพัฒนานั้นนำไปต่อยอดถ่ายถอดให้กับชุมชนโดยส่งเสริมทางด้านอาชีพให้มีรายได้กับชุมชนในตำบลอีกทั้งนอกจากที่จะศึกษาและการทำงานนั้นจากที่ประชุมจึงได้มีการนัดชุมชน(อสม.)กับประชาชนเพื่อถ่ายองค์ความรูปแนวทางการปฏิบัติทำสิ่งประดิษฐ์ตะกร้าที่แปรรูปมาจากกระป๋องเครื่องดื่มในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564ซึ่งชุมชนนั้นจะได้เข้าใจกระบวนการการทำขั้นตอนต่างที่จะเกิดเป็นรูปตะกร้านั้นได้อย่างไรโดยผู้ปฏิบัติงานจึงมีการสาธิตในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ชุมชนนั้นเข้าใจและนำไปปฏิบัติทำได้จนเห็นถึงความสมบูรณ์ของตะกร้า

 

                

ช่วงหลังจากวันที่อบรมนั้นได้มีการเข้าร่วมอาสาทำตะกร้านัดประชุมชี้แจงจำนวนและซื้อวัสดุมาคำนวณการใช้วัสดุเพื่อดูต้นทุนจากการทำตะกร้าแต่ละใบนั้นใช้จำนวนทุนเท่าไหร่โดยใช้วัสดุอย่างประหยัดเพื่อเพิ่มหรือเหลือใช้งานได้ต่อไป

ช่วงของเดือนธันวาคมนั้นผู้ปฏิบัติการจากอาสาได้รับมอบหมายทำตะกร้าเพิ่มโดยได้มีการชี้แจงจากอาจารย์ว่าต้องทำตะกร้าแบบทรงกรมจำนวน5ใบโดยคำนวณการใช้วัสดุไปด้วยเพื่อให้รู้ถึงต้นทุนของตะกร้าทั้งใบ โดยผู้ปฏิบัติการนั้นได้นัดแนะทีมกลุ่มจิตอาสาทำตะกร้าแจกแจงหน้าที่การทำงานตามความสามารถของสมาชิกทีมเพื่อให้ได้งานตรงตามความต้องการและสำรวจตรวจสอบลายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรผิดพลาดเรื่องของกลวิธิการทำงานและรูปแบบการสานประกอบของตะกร้าให้มีความสวยงามเกิดผลสัมฤทธิ์ของชิ้นงาน

จากการที่ผมได้มาทำงานเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยหลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์นั้นทำให้ผมได้มีความรู้ความความเข้าใจในเรื่องของทักษะการทำงานและหน้าที่ปฏิบัติแนวทางต่างๆความรู้จากการทำสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นศิลปะหัตถกรรมที่สามารถทำได้จากการแปรรูปจากขยะโดยมีวัสดุที่หาได้ง่ายและยังลดรายจ่ายมาเพิ่มมูลค่าของขยะอีกทั้งยังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้โดยจากการศึกษาหาข้อมูลการทำงานงานจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีสมาชิกกลุ่ม อาจารย์ที่คอยแนะนำหาข้อผิดพลาดเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขจึงทำให้เห็นว่าความผิดพลาดนั้นนำไปสู่การแก้ไขเฉพาะหน้าทำให้เกิดความรู้ความชำนาญความแม่นยำจนนำไปสู่งานที่มีความสวยงามมากกว่าเดิมเห็ความสัมฤทธิ์ของการทำงานซึ่งสามารถทำให้จากขยะนั้นมาเป็นสินค้าได้อีกทั้งองค์ความรู้ตรงนี้ยังสามารถนำไปมอบให้กับชุมชนเพื่อสร้างอาชีพส่งเสริมรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับชุมชนซึ่งยังเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมากมายจากโครงการนี้

 

อื่นๆ

เมนู