วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2464

         ดิฉัน นางจณิสตา นุชสาย ทีมงาน และคณะอาจารย์ ได้เข้าร่วมการประชุม ปรึกษาการทำงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดิฉันได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูล ระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคCOVID – 19 ปฏิบัติงาน ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ที่ดิฉัน และทีมได้รับมอบหมาย มีอยู่ 6 ชุมชนด้วยกัน ได้แก่ ชุมชนหลังศาล ชุมชนต้นสัก ชุมชนประปาเก่า ชุมชนเทศบาล ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ชุมชนหลังสถานีรถไฟ ซึ่งดิฉันเองนั้น ได้รับผิดชอบในการเก็บแบบสอบถามของชุมชนหลังศาล     

                           

                           

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

       ดิฉัน นางจณิสตา  นุชสายและทีมงาน ได้ทำการประสานงาน และยื่นหนังสือราชการ กับท่านปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  และผู้นำชุมชนหลังศาล เพื่อของลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคCOVID – 19 (02) ณ ชุมชนหลังศาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

        จากที่ดิฉันและทีมงานแบบสอบถาม และทำการสำรวจชุมชน พบว่าชุมชนหลังศาลแต่เดิมชื่อ ชุมชนบ้านหมี่ เป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 1,253 คน และมีที่อยู่อาศัยประมาณ 751 หลังคาเรือน คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ รองลงมาคืออาชีพค้าขาย ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ พื้นที่ส่วนมากจะเป็นที่อยู่อาศัย และหอพัก สถานที่ที่สำคัญของชุมชนนี้คือศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเก่า) และมีตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ชุมชนหลังศาลแต่เดิมเคยมีผลิตภัณฑ์ OTOP แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน วัยรุ่น วัยทำงานได้เข้าไปทำงานในเมืองหลวง จึงทำให้ไม่มีผู้ใดมาสานต่อ อีกทั้งชุมชนหลังศาลนั้นเป็นพื้นที่ที่มีการจัดการขยะดีมาก

                            

             สำหรับชุมชนหลังศาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือดี ในระหว่างการลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม อีกทั้งชุมชนนี้ มีการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ติดตาม และควบคุมเกี่ยวกับโรคCOVID – 19 อยู่เป็นประจำ ทำให้ชาวบ้านสามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติ ในครั้งนี้ดิฉันจะนำข้อมูลที่ได้ส่งต่อให้กับส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล และทำการพัฒนาชุมชนต่อไป

                                                 

อื่นๆ

เมนู