ข้าพเจ้านางสาวมณีรัตน์ พลอยเพ็ชร์ ประเภท : บัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง
หลักสูตร : การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน (MS03)

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตังแต่วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรค covid-19 (02)

ทีมงานตำบลในเมืองแบ่งการทำงานเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ 6 ชุมชน โดยข้าพเจ้าลงพื้นที่ชุมชนบุลำดวนใต้ บลำดวนเหนือ และ ราชภัฏ พบว่า

ในระดับครัวเรือน ชุมชนบุลำดวนเหนือและบุลำดวนใต้มีครอบครัวที่ทำการผลิตน้อยมาก ประชาชนมักทำการค้าขาย รับราชการ หรือรับจ้างทั่วไป แต่ชุมชนราชภัฏมีลักษณะต่างไปจากชุมชนอื่นๆ เนื่องจากพื้นที่แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, หน่วยงานราชการต่างๆ, พื้นที่ชุมชนเล็กๆและบ้านพักข้าราชการตำรวจ ทำให้ชุมชนราชภัฏเป็นชุมชนที่มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก ผู้อยู่อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่ คือ นักศึกษา, ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ในระดับชุมชน สมาชิกภายในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี มีการร่วมมือกันอย่างดี มีการจัดกิจกรรมในเทศการต่างๆ เช่น ทำบุญคุ้ม งานสงกรานต์ รวมถึงมีการร่วมมือในการทำกิจกรรมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เช่น งานลอยกระทง งานตักบาตรปีใหม่ เป็นต้น

  • ด้านการเงิน มีการทำกองทุนและสหกรณ์ในระดับชุมชน รวมถึงบางชุมชนมีการจัดอบรมอาชีพให้กับสมาชิกชุมชนและผู้ที่สนใจ
  • ด้านสุขภาพ มีหน่วยอสม.ติดตามภาวะสุขภาพของคนในชุมชน โดยอสม.จะแบ่งการดูแลเป็น 18 ชุมชน และแบ่งทีมย่อยดูแลแต่ละพื้นที่ในชุมชนอีกครั้ง ในพื้นที่ที่ข้าพเจ้าสำรวจ มีศูนย์สุขภาพ 2 แห่ง อยู่ในพื้นที่ของชุมชนราชภัฏและชุมชนบุลำดวนเหนือ นอกจากศูนย์สุขภาพสองแห่งนี้ ตำบลในเมืองยังมีศูนย์สุขภาพอีกหนึ่งแห่ง คือ บริเวณชุมชนสะพานยาว และ มีโรงพยาบาลรัฐอีกหนึ่งแห่ง คือ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ แต่การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ไม่เพียงแต่มีศูนย์สุขภาพตั้งอย่างครอบคลุมเท่านั้น ยังมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย

สรุปได้ว่า ทั้งสามชุมชนมีการอยู่อาศัยแบบชุมชนเมือง ผู้อยู่อาศัยไม่ได้ประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือทำการผลิตเป็นหลัก มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน รวมถึงระหว่างชุมชน และมีการจัดการด้านสุขภาพอย่างเข้มแข็ง

 

    

อื่นๆ

เมนู