โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

      ข้าพเจ้า นางสาวพิมพกานต์ สุขสำราญ อยู่ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 9.30-18.30 น.

     เมื่อเกิดโรคระบาด COVID-19 ขึ้น จึงทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับงานเป็นจำนวนมาก ทางสำนักปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้ทางมหาลัยเป็นผู้ดำเนินการต่าง ๆ ในการทำงานครั้งนี้ และได้จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยมีโครงการจ้างงานเพื่อที่จะช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 ซึ่งส่งผลให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น การได้รับมอบหมายงานนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มแต่ละตำบล “ตำบลในเมือง” ได้รับมอบหมายงานคือ การจัดการขยะ โดยตำบลในเมืองมีทั้งหมด 18 ชุมชน ได้แบ่งกลุ่มรับผิดชอบ เป็น 3 กลุ่มใหญ่ โดยจะรับผิดชอบกลุ่มละ 6 ชุมชน กลุ่มข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ชุมชน ดังนี้

1.ชุมชนชุมเห็ด                  2.ชุมชนตลาดสด

3.ชุมชนหลักเมือง             4.ชุมชนฝั่งละลม

5.ชุมชนสะพานยาว          6.ชุมชนวัดอีสาน

ในวันแรกของการทำงานได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ผู้ปฏิบัติการทุกคนแนะนำตัวเอง หลังจากนั้นทางคณะอาจารย์จึงให้แบ่งกลุ่ม โดยภายในกลุ่มจะต้องมี

1.ประชาชน 2.บัณฑิตจบใหม่ 3.นักศึกษา อยู่ภายในกลุ่ม

จากการประชุมหารือเราได้มีการขอลงพื้นที่กับทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในการเข้าลงพื้นที่นี้ได้รับความอนุเคราะห์เทศบาล ที่ให้การช่วยเหลือทางด้านข้อมูลและด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะในชุมชน

หลังจากที่ได้ทำการลงพื้นที่ในแต่ละชุมชนได้ทำการทำแบบสอบถามออนไลน์ จึงทราบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในช่วงโควิด-19 ซึ่งในพื้นที่ตำบลในเมืองการจัดการขยะโดยเทศบาลจะมีพนักงานคอยบริการในการกำจัดขยะ และทำให้ทราบปัญหาเบื้องต้น มีดังนี้

1.ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะ

2.ถังขยะสำหรับการแยกประเภท มีจำนวนน้อย

   สรุปจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้พบปัญหาเบื้องต้นของการจัดการขยะ จึงได้มีการประชุมเพื่อวางแผน ในการแก้ไขการจัดการขยะและการใช้เทคโนโลยีของชุมชน เพื่อจะได้ติดตามผลในครั้งต่อไป

                                นางสาวพิมพกานต์  สุขสำราญ

ผู้จ้างงานตำแหน่ง นักศึกษาจบใหม่

                                                   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู