ข้าพเจ้านางสาว สิริยากรณ์ เพชรฤทธิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง

หลักสูตร: การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร MS03

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ชุมชนบุลำดวนเหนือ และหลังราชภัฏเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน จึงได้ขอความกรุณาจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงในการตอบคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาเพื่อถามข้อมูลรายละเอียดของชุมชนและข้อมูลคนในชุมชนโดยได้พูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่และคนที่เข้ามาอยู่อาศัยเพื่อประกอบอาชีพ โดยชุมชนหลังราชภัฏส่วนใหญ่จะเป็นประชากรแฝงมากกว่าเป็นคนในพื้นที่เนื่องจากชุมชนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะรับข้าราชการ ส่วนการประกอบอาชีพในชุมชนบุลำดวนหนือส่วนใหญ่จะค้าขายและรับจ้างทั่วไป ในชุมชนไม่มีปัญหาเรื่องของขยะเนื่องจากทางเทศบาลมีระบบการจัดการที่ดีและมีการคัดแยกขยะทำให้ชาวบ้านไม่มีปัญหาด้านขยะในชุมชนและมีการจัดการระบบน้ำปะปาทำให้คนในชุมชนมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลนและน้ำที่สะอาด ชุมชนบุลำดวนเหนือมีระบบเสียงตามสายเพื่อใช้ในการประกาศและประชาสัมพันธ์ของชุมชนให้คนในชุมชนได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามช่วงเวลาสำคัญเพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมด้วยกันในประเพณีและวัฒนธรรมในสังคม ตำบลในเมืองมีหน่วยการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงคนในชุมชนโดยมีแพทย์ที่คอยดูแลผู้ป่วยและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีการลงพื้นที่ของหน่วยแพทย์เพื่อเข้ามาติดตามดูอาการของผู้ป่วยที่บ้านเพื่อผลการรักษาที่ดีและต่อเนื่อง นอกจากจะมีแพทย์ลงพื้นที่ในชุมชนแล้วยังมีกลุ่มของ อสม. ในชุมชนที่เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยและคนในชุมชนเพื่อป้องการเกิดโรคระบาดต่างๆภายในชุมชนให้ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดต่างๆ

สรุป ตำบลในเมืองมีเทศบาลที่จัดการปัญหาด้านขยะได้ดีจึงทำให้คนในชุมชนไม่ได้รับผลกระทบด้านขยะและระบบการจัดการน้ำปะปาที่ดีทำให้มีน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ ในการอยู่ร่วมกันในชุมชนมีการกำหนดกติกาข้อตกลงของชุมชนจึงทำให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนมีความสงบและไม่มีปัญหาการทะเลาะกันเกิดขึ้น ชุมชนมีศูนย์สุขภาพและการเข้าถึงของหน่วยการแพทย์ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ได้มีการเข้ามาดูอาการของผู้ป่วยที่บ้านสำหรับผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อผลการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงกลุ่ม อสม. ที่เข้ามาช่วยดูแลคนในชุมชนเพื่อป้องการเกิดโรคระบาดต่างๆภายในชุมชน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู