ดิฉันนางจณิสตา นุชสาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ และทีมงาน ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เขตพื้นที่รับผิดชอบชุมชนหลังศาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

       

              ชุมชนหลังศาล ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะนั้น จากการสอบถามผู้นำชุมชน และการลงพื้นที่สำรวจ โดยในเขตพื้นที่ของชุมชนหลังศาลจะมีรถเก็บขยะของทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เข้ามาเก็บขยะทุกวัน ซึ่งในชุมชนจะมีถังสีฟ้าขนาดใหญ่บริการตามจุดต่าง ๆ อยู่ มีปริมาณที่เพียงพอต่อปริมาณขยะในพื้นที่ แต่ในพื้นที่ยังไม่มีถังขยะที่สามารถแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ทำให้ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการคัดแยกขยะ ซึ่งในแต่ละวันประชาชนในพื้นที่จะนำขยะมาทิ้ง โดยนำเอาขยะภายในครอบครัว นำใส่ถุงดำมัดปากถุงมาใส่ไว้ที่ถังสีฟ้า จากการลงพื้นที่จะไม่เจอขยะที่ทิ้งอยู่นอกถังขยะเลย เพราะมีประชาชนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมด้วยช่วยกัน ในการดูแลให้ทิ้งขยะลงถังให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

                                   

             ปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา ในเรื่องการจัดการขยะ ที่ไม่ได้ทำการคัดแยกให้ถูกวิธีนั้น ควรที่จะศึกษาปัญหาเพิ่มเติม และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ลงพื้นที่ไปจัดอบรมในความรู้ แนะแนวทางให้กับประชาชน ในเรื่องของการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การช่วยกันลดจำนวนของขยะลง และคิดหาวิธีในการนำขยะไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อื่นๆ

เมนู