ข้าพเจ้านางสาวมณีรัตน์ พลอยเพ็ชร์ ประเภท : บัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง
หลักสูตร : การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน (MS03)

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน พบว่ามีชุมชนที่โดดเด่นในด้านการจัดการขยะเป็นอย่างมาก คือชุมชนบุลำดวนใต้

 

“Zero Waste” คือ แนวทางการลดขยะให้เหลือศูนย์ หรือลดจำนวนขยะต่อคนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการหยุดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง แทนที่จะกำจัดปัญหาขยะที่ปลายทาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการรักษ์สิ่งแวดล้อมและพร้อมช่วยโลกอย่างเต็มที่

“อัตลักษณ์ของชุมชนเราคือเป็นชุมชนสะอาด”  เป็นคำพูดของอดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ใช้ชีวิตวัยเกษียณด้วยการทำธุรกิจหอพักอยู่ในชุมชนบุลำดวนใต้  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการพื้นที่ นอกจากนั้นหอพักแห่งนี้ยังเป็นหอพักต้นแบบด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหอพักสีเขียวของชุมชนบุลำดวนใต้ จากการพูดคุยกับกลุ่มผู้นำและสมาชิกชุมชน ชุมชนบุลำดวนใต้มีบทบาทด้านการจัดการขยะเป็นอย่างมาก นอกจากโครงการหอพักสีเขียวที่มีกว่าร้อยแห่ง ยังมีการตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะในพื้นที่ชุมชน รวมถึงมีการอบรมนำขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่ม จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนบุลำดวนใต้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ก็ได้รับโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้การสนับสนุนชุมชนบุลำดวนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทกลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นกัน

ถึงแม้จะมีการจัดการขยะที่ดีในระดับชุมชนจนได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่ในระดับครัวเรือนกลับยังไม่ได้มีการจัดการขยะที่ดีมากนัก ในหลายพื้นที่มีการจัดถังขยะแยกสี-แยกประเภท แต่จำนวนของถังขยะแยกประเภทยังมีไม่เพียงพอ ทำให้หลายครัวเรือนยังไม่ได้มีการแยกประเภทขยะก่อนนำมาทิ้ง และยังต้องมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนในเรื่องการจัดการขยะเพิ่มเติม

อื่นๆ

เมนู