ข้าพเจ้านางสาวณภัทร สิงหศิริ ประเภทนักศึกษา หลักสูตรคือ MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนในเขตชุมชนบุลำดวนเหนือ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 2

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มานั้นจะสามารถนำมาใช้ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ขอความกรุณาจากชาวบ้านในชุมชนตอบแบบสอบถามเพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคิดหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม

จากการลงสำรวจและสัมภาษณ์พื้นที่ชุมชนบุลำดวนเหนือเพิ่มเติม ซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์ในเรื่องการจัดการขยะที่ทางชุมชนได้ปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการระดมความคิดเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม  มีเนื้อหาดังนี้

ชุมชนบุลำดวนเหนือโดยส่วนใหญ่ในการจัดการขยะจะเป็นการทิ้งขยะตามจุดที่หน่วยงานกำหนดนั่นคือ ถังขยะจะมีตั้งวางไว้ตามหน้าบ้านเรือน/หอพัก หรือตามจุดที่กำหนดเอาไว้ ลักษณะเป็นถังสีนำเงิน และไม่มีการคัดแยกขยะเป็นถังสี/ถังแยกประเภทขยะอย่างชัดเจนมีเพียงเฉพาะจุด ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 2 (บุลำดวนเหนือ) เพราะฉะนั้นเนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะอย่างชัดเจนจึงทำให้การทิ้งขยะลงถังส่วนใหญ่รวมเป็นอยู่ในถุงเดียวขยะหลายประเภทปะปนกันไป ซึ่งส่งกลิ่นเหม็น มีแมลงวันรุมตอม ขยะไม่ถูกนำไปสร้างประโยชน์หรือมูลค่าเท่าที่ควร อีกทั้งทางชุมชนเคยมีศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างจึงไม่ถูกสานต่อมาถึงปัจจุบัน

ดังนั้นจึงได้มีการนำสภาพปัญหาและการจัดการของชุมชนมาเขียนเป็นผังเพื่อแสดงถึงปัญหาของชุมชนที่ได้กล่าวไปข้างต้น และเสนอแนวคิดการแก้ไขที่อยากแสดงต่อทีมงานอาจสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดเรื่องการจัดการขยะได้ ซึ่งสภาพปัญหาเกิดจากการที่ทางชุมชนยังไม่ตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะมากนักและยังไม่มีถังขยะสำหรับคัดแยกประเภทอย่างชัดเจนจึงทำให้ไม่สามารถอำนวยความสะดวกเรื่องแยกขยะได้อย่างดีนัก อีกทั้งด้วยภาระหน้าที่ประจำวันจึงไม่อำนวยเรื่องการจัดการขยะเช่นกัน ส่วนการจัดการขยะของทางชุมชนนั้นเป็นแบบทั่วไปคือ บรรจุขยะใส่ถุงดำแล้วทิ้งลงในถังขยะเป็นสาเหตุให้ขยะทุกประเภทรวมอยู่ในถุงเดียวกันก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ของเน่าเสีย แมลงวัน จึงทำให้เกิดเป็นการเสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหา นั่นคือ การให้ความรูเรื่องขยะ การส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงการจัดการขยะอย่างถูกต้องเหมาะสม และการนำขยะมาสร้างประโยชน์ เช่น การรับซื้อมาเพื่อนำไปเพื่อมูลค่า และเป็นการส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน

Tags:

อื่นๆ

เมนู