ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ขยะ” เป็นปัญหาใหญ่อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย เพราะจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษมีการรายงานว่า สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีจำนวนมากถึง 27.93 ล้านตัน หรือประมาณ 76,529 ตันต่อวัน นับว่าเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวน 27.37 ล้านตันอยู่พอสมควร ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากการมีประชากรเพิ่มขึ้น มีอัตราการบริโภคเพิ่มขึ้น มีการขยับขยายชุมชนเพิ่มขึ้น มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพิ่มขึ้น และมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จนทำให้ตลอดปีที่ผ่านมา มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ย 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน

นอกจากนี้แม้ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่า ปริมาณการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ก็เพิ่มมากขึ้นประมาณ 35% หรือราว 9.76 ล้านตันของขยะทั้งหมด เป็นจำนวนที่สูงกว่าปี 2560 ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพียง 31% หรือราว 8.51 ล้านตันเท่านั้น แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาขยะชุมชนได้ทั้งหมด

อีกทั้งการนำขยะไปกำจัดอย่างถูกต้องกลับมีแนวโน้มลดลง โดยพบว่ามีขยะอีกประมาณ 26% หรือราว 7.32 ล้านตันของขยะทั้งหมดถูกนำไปกำจัดแบบผิด ๆ เช่น เผากลางแจ้ง เผาในเตาไม่มีคุณภาพ เทกองรวมกัน หรือแอบทิ้งในพื้นที่ต้องห้าม จึงทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเร่งหาทางกระตุ้นการจัดการขยะชุมชนให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมานั่นเอง

หัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาขยะที่ทุกคนสามารถทำได้นี้เป็นสิ่งที่ ชุมชนนำมาใช้และจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และดำเนินการรีไซเคิลครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือหลักการกำจัดขยะจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิล เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย เช่นเดียวกับที่ ชุมชนอื่นๆนำเอาโครงการต่างๆมาใช้และสามารถจัดการขยะในชุมชนได้เกือบทั้งหมด รวมถึงนำขยะกลับมาใช้ใหม่ในหลายรูปแบบ โดยมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิล การผลิตน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษผักและเศษอาหาร ซึ่งได้จากตลาดสดที่อยู่ใกล้ชุมชน เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่เพื่อทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด

จะเห็นได้ว่าความจริงแล้วขั้นตอนการกำจัดขยะในชุมชนไม่ได้ยาก เพียงแค่ร่วมมือร่วมใจกัน ก็ช่วยให้ชุมชนกลับมาสวยงาม น่าอยู่ ลดปริมาณขยะ และแบ่งเบาภาระการจัดการขยะได้มากแล้ว นอกจากนี้ยังถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า แถมเป็นการสร้างรายได้ไปในตัวอีกด้วย เอาเป็นว่าใครอยากให้ชุมชนของตัวเองเป็นชุมชนนักกำจัดขยะ ก็ลองนำแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้กันดู โดยเริ่มต้นที่ตัวเรา

อื่นๆ

เมนู