การระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนประปาเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์      ดิฉัน นางสาวชุติมา นามวิเศษ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนเมษายน 2564

ชุมชนประปาเก่า เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการจัดการขยะมูลฝอยที่อยู่ภายใต้การดูแลของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในชุมชนมีถังขยะตั้งเป็นจุดเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างเพียงพอ ซึ่งรถเก็บขนขยะมูลฝอยจะเข้ามาเก็บขนขยะภายในชุมชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

จากการระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน พบว่า ในชุมชนยังไม่มีโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ ประชาชนในชุมชนประปาเก่ามีการจัดการขยะมูลฝอยแบบทิ้งรวมกันในถังเดียว ไม่มีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย และไม่มีการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ต่อ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้บริเวณที่ตั้งถังขยะสภาพแวดล้อมไม่สวยงาม ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และอาจจะนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพตามมา

เนื่องจาก ในชุมชนยังไม่มีการจัดการขยะ ประชาชนในชุมชนจึงต้องเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ กิจกรรม 3R ในชุมชน และโครงการธนาคารขยะ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน เพิ่มมูลค่าให้กับขยะ และสามารถนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tags: , , , , ,

อื่นๆ

เมนู