หลักสูตร การบริหารจัดการขยะ และการเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางจณิสตา นุชสาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ และทีมงาน ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

    

          ชุมชนหลังศาล ในเรื่องของการจัดการขยะนั้น จากการได้เข้าไปคุยกับผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชนและการลงพื้นที่สำรวจ โดยในเขตพื้นที่ของชุมชนหลังศาลมีการรณรงค์ให้แต่ละครัวเรือน ทำการคัดแยกขยะเบื้องต้นภายในครัวเรือนอยู่แล้ว โดยแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้เก็บไว้เพื่อในไปขายในแต่ละครัวเรือน ขยะย่อยสลายได้ให้ทำถังฝังลงใต้ดินทิ้งบริเวณบ้านตนเอง ขยะทั่วไปนำใส่ถุงดำมาทิ้งตามถังขยะที่ทางเทศบาลได้ทำการจัดไว้ให้ โดยที่ขยะอันตรายทางชุมชนได้มีสถานที่ทิ้งขยะอัตรายให้อยู่แล้ว สำหรับถังขยะมีปริมาณที่เพียงพอต่อปริมาณขยะในพื้นที่ จากการลงพื้นที่จะไม่เจอขยะที่ทิ้งอยู่นอกถังขยะเลย เพราะมีประชาชนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมด้วยช่วยกัน ในการดูแลให้ทิ้งขยะลงถังให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

   

ในเรื่องของการระดมความคิดการจัดการขยะของชุมชน ทางชุมชนยังไม่มีการคัดแยกขยะที่ดีพอ เพราะบางครัวเรือนที่เข้ามาอยู่ใหม่ ไม่ได้ตระหนักถึงที่ไม่ได้ทำการคัดแยกให้ถูกวิธี ควรที่จะศึกษาปัญหาเพิ่มเติม และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ลงพื้นที่ไปจัดอบรมในความรู้ แนะแนวทางให้กับประชาชน ในเรื่องของการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และคิดหาวิธีในการนำขยะไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อื่นๆ

เมนู