ข้าพเจ้านางสาวณภัทร สิงหศิริ ประเภทนักศึกษา หลักสูตรคือ MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพูดคุยกับทางชุมชน ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ระยะที่ 2

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มานั้นจะสามารถนำมาใช้ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ขอความกรุณาจากชาวบ้านในชุมชนตอบแบบสอบถามเพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคิดหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม

จากการลงสำรวจและสัมภาษณ์พื้นที่ชุมชนบุลำดวนเหนือเพิ่มเติม ซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์ในเรื่องการจัดการขยะที่ทางชุมชนได้ปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการระดมความคิดเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม  มีเนื้อหาดังนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าพูดคุยเรื่องการจัดการขยะของทางชุมชนกับตัวแทนชุมชนพร้อมกับทีมงานการจัดการขยะในช่วงของสถานการณ์โควิดของแต่ละชุมชนจะจัดการไม่ได้ต่างกันนัก คือ การจัดการขยะจะเป็นการทิ้งขยะตามจุดที่หน่วยงานกำหนดนั่นคือ ถังขยะจะมีตั้งวางไว้ตามหน้าบ้านเรือน/หอพัก หรือตามจุดที่กำหนดเอาไว้ ลักษณะเป็นถังสีนำเงิน และมีรถขยะจากทางเทศบาลมาเก็บจากถังประจำวันอยู่แล้ว เว้นแต่บางชุมชนที่นำไปเพิ่มมูลค่าและสร้างประโยชน์ของทางบุลำดวนใต้ตามปกติจะมีการตั้งบูทจำหน่ายสินค้าตามงานOTOP เสมอ แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงไม่สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายอย่างเดิมได้นัก ทำให้การพูดคุยเกี่ยวกับการจัดขยะโดยทั่วไปแล้วทางชุมชนยังคงจัดการตามปกติแล้วพักการจำหน่ายสินค้าก่อนเพื่อรอให้สถานการณ์ดีขึ้น เว้นระยะห่างระหว่างกันเพื่อความปลอดภัยและหยุดเชื้อ

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู