ข้าพเจ้านางสาวพิมพกานต์ สุขสำราญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในเดือนเมษายนนี้ได้รับมอบหมายงานเรื่อง การระดมความคิดในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน ทางอาจารย์ได้ให้ทางคณะผู้ปฏิบัติงานหาวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะภายในชุมชน โดยการกำจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะมูลฝอย ทางกลุ่มที่ 1 ได้นำหลักการของ SWOT มาใช้เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลขยะในแต่ละพื้นที่ และทางอาจารย์ให้ผู้ปฏิบัติงาน คิดค้นสิ่งของที่มาจากขยะคนละ 1 ชิ้น จึงลองแชร์ความคิดเรื่องขยะคนละ 1 อย่าง

หลังจากได้เลือกนำหลักการ SWOT มาใช้จึงนัดสมาชิกในทีมมาช่วยระดมความคิดเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน โดยกลุ่มที่ 1 รับผิดชอบ 6 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนตลาดสด 2.ชุมชนสะพานยาว 3.ชุมชนหลักเมือง 4.ชุมชนชุมเห็ด 5.ชุมชนฝั่งละลม 6.วัดอิสาณ จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละชุมชนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนนั้นๆ โดยส่วนมากปัญหาของแต่ละชุมชนนั้นคล้ายกัน เนื่องจากตำบลในเมืองอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาล

สรุป ในการทำงานของเดือนเมษายนนี้ คือ การระดมความคิดเรื่องการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน และ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอยเพื่อนำไปต่อยอดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

Tags:

อื่นๆ

เมนู