MS03 – ลงพื้นที่ชุมชนบุลำดวนเหนือและบุลำดวนใต้ ตำบลในเมือง

ข้าพเจ้านางสาวณภัทร สิงหศิริ ประเภทนักศึกษา หลักสูตรคือ MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 2

ข้าพเจ้าและทีมงานพร้อมทั้งคณาจารย์ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมกันพูดคุยกับทางชุมชนในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดในเขตความรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลในเมือง โดยได้เริ่มจากการหาแนวทางที่เหมาะสม สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เพื่อพูนความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สามารถนำเอาไปต่อยอด สร้างรายได้ และนำไปเสนอแนวทางกับทางชุมชน เมื่อทางชุมชนมีความเห็นพ้องกับแนวทางแล้ว จึงเกิดการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิด 19 ขึ้น

ในวันจัดกิจกรรมผู้ทำกิจกรรมทั้งทีมงานและชาวบ้านได้ทำการวัดอุณหภูมิ ล้างมือ ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ซึ่งการจัดกิจกรรมทางทีมงานได้ทำการให้ความรู้การทำสบู่เหลวล้างมือทำมือ ซึ่งเป็นการนำเอาวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ต้องใช้ในการทำสบู่เหลวล้างมือมาจัดทำตามขั้นตอน นอกจากชาวบ้านจะได้รับเอาสบู่เหลวล้างมือนำไปใช้แล้ว ยังได้รับความรู้ใหม่ ๆ ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการต่อยอดสร้างรายได้ สร้างอาชีพ หรือสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการทำสบู่เหลวล้างมือได้อีกด้วย ซึ่งจากการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อการเป็นส่วนร่วมของการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดนั้น ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทางชุมชนหรือทีมงานเอง เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้บุคลากรในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้สริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะวิทยาการจัดการและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทางชุมชน

Tags:

อื่นๆ

เมนู