การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้
สถานการณ์ COVID-19

จัดทำโดยนางศิริพร บุตรสุด ประเภทประชาชนการลงพื้นชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าพร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการหารือระดมความคิดกับชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ ในการมารีไซเคิลและสร้างมูลค่าจากขยะได้ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ก่อให้เกิดขยะจำนวนมาก ทั้งขยะอาหาร ขยะพลาสติก และขยะติดเชื้อ ซึ่งอาจกลายเป็นภัยต่อชุมชน ผู้นำชุมชนและประชาชนได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการคัดแยกจากแหล่งต้นกำเนิดในครัวเรือน

ขณะเดียวกันได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประขาชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปในครัวเรือน โดยพับหน้ากากอนามัยใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น เขียนหรือติดหน้าถุงว่า “หน้ากากอนามัย” แยกทิ้งให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลหรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัย เพื่อให้พนักงานเก็บขยะรู้และจะได้นำไปทิ้งลงถังบรรจุขยะติดเชื้อที่มีประจำบนรถขยะ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเทศบาลจะดำเนินการเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป

การคัดแยกขยะติดเชื้อยังช่วยลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่จัดเก็บด้วย เพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่ทำได้เพียงป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุดด้วยการใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่น หน้ากาก ถุงมือ รองเท้าบู๊ท และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับขยะติดเชื้อที่ปะปนมากับขยะทั่วไป

และในส่วนของขยะพลาสติกจากภาชนะบรรจุอาหารเดลิเวอรี่ที่เพิ่มขึ้นนั้น ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้ประชาชนคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อขายหรือบริจาค ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่เทศบาลต้องเก็บขนและกำจัดอีกทางหนึ่ง อีกทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ระบาด ทำให้เกิดอุปสรรคในการลงพื้นที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆที่ไม่สามารถจัดทำได้โดยสมบูรณ์ เบื้องต้นข้าพเจ้าได้มีการหารือและประประสานงานกับผู้นำชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อมูบในการนำเสนองานครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู