ข้าพเจ้านางสาว สิริยากรณ์ เพชรฤทธิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง

หลักสูตร: การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์ในช่วง covid-19 ดิฉันและทีมงานรวมพร้อมทั้งอาจารย์จึงจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการชุมและลงพื้นที่ภายในชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ก็ได้มีการนัดประชุมย่อยเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะภายในชุมชน

ข้อมูลและเนื้อหาในการประชุมทีมงานและอาจารย์จะช่วยกันเสนอความคิดเห็นต่างๆเพื่อช่วยกันวิเคราะห์ถึงแนวทางการจัดการขยะภายในชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน จากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลภายในชุมชนดิฉันและทีมงานได้มีการพูดคุยกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชน โดยผู้นำชุมชนจะมีการคัดแยกขยะและนำขยะมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและเป็นรายได้ให้กับชุมชน เช่นการนำซองกาแฟหรือโอวัลตินมาทำเป็นเสื่อถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เป็นพลาสติกค่อยข้างหนามาทำเป็นตะกร้า

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ทำให้มีปริมาณของขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยควรมีถังขยะแยกทิ้งเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส และควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี และถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดีขึ้นอาจจะมีการจัดประชุมเพื่ออบรมให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู