ข้าพเจ้านางสาวมณีรัตน์ พลอยเพ็ชร์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน (MS03) ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมช่วง COVID WEEK โดยจัดโครงการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 และการจัดทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนแก่สมาชิกในชุมชน เพื่อการบริหารจัดการขยะและสามารถคัดแยกขยะให้ถูกสุขลักษณะ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง

 

ซึ่งการลงพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ทำกิจกรรมที่จุดหลักคือชุมชนบุลำดวนใต้ โดยมีประชาชนบางส่วนจากชุมชนใกล้เคียงมาร่วมกิจกรมด้วย ซึ่งกิจกรรมก็ได้รับการร่วมมืออย่างดีจากทางชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วม

 

ในส่วนของสถานการณ์การควบคุมการระบาดของโรค จังหวัดบุรีรัมย์มีทีมอสม.ตรวจสอบบุคคลที่เข้าออกพื้นที่เสมอ ส่วนด้านการฉีดวัคซีนก็ได้มีการให้ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซันทางแอพลิเคชัน Buriram IC โดยมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกว่าหนึ่งแสนคน

 

อื่นๆ

เมนู