1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. หลักสูตร MS03 – การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร MS03 – การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร MS03 – การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวณภัทร สิงหศิริ ประเภทนักศึกษา หลักสูตรคือ MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายการทำคู่มือเกี่ยวกับการแยกประเภทขยะ ซึ่งจัดทำเป็นสื่อเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกเหมาะสมและถูกวิธี

การจัดการขยะต้องมีการแบ่งประเภทอย่างถูกต้องโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทขยะ

  1. ขยะย่อยสลายได้ Solid Waste หรือขยะอินทรีย์ เป็นขยะเน่าเสียและมีการย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรได้ เมื่อได้ผลผลิตทางการเกษตรสามารถนำมาประกอบทำอาหารหรือนำไปจำหน่าย เช่น เศษผัก เศษอาหาร เปลืองผลไม้
  2. ขยะรีไซเคิล Recycle Waste หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ เป็นของเสีย บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ แยกขยะแล้วนำมาทำความสะอาด นำไปส่งให้กับโรงงานแล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ ยังช่วยเป็นช่องทางการเพื่อรายได้อีกด้วย เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ
  3. ขยะอันตราย Hazardous Waste หรือมูลฝอยอันตราย เป็นขยะที่มีการปนเปื้อน วัตถุอันตรายชนิด ต่าง ๆ ที่ต้องมีการทำการกำกับไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และแยกขยะอย่างถูกต้อง เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัดกร่อน
  4. ขยะทั่วไป General Waste เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากไม่คุ้มค่าที่จะนำกลับไปใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ ต้องมีการแยกให้ถูกต้อง และกำจัดอย่างเหมาะสม บางชนิดสามารถนำไปแปรรูปเพื่อทำเชื้อเพลิงได้ ขยะทั่วไป เช่น พลาสติกโฟม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป

การจัดการขยะต้องมีการแบ่งประเภทอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อการกำจัด สะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับตนเอง ครอบครัว หรือคนในชุมชน อีกทั้งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่มีอยู่ในชุมชน ส่งผลถึงความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี สภาพแวดล้อมที่น่ามอง ไม่มีมลภาวะอันจะเป็นการส่งผลกระทบอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู