วงจรขยะแต่ละประเภท

โดยนายเชาวเลิศ หมายบุญ ประเภทประชาชน ประจำชุมชนหนองปรือ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหลักสูตร (การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  MS03)

ปัจจุบันขยะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้คนมองข้ามกันไปโดยไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก จนถึงวันนี้ขยะได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจนทำให้ผู้คนเริ่มมองหาการจัดการขยะเบื้องต้นและวงจรของขยะจะแบ่งจำแนกออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ขยะอินทรีย์(ขยะย่อยสลายได้) ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย โดยมีวงจรวิธีการคัดแยกและการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. ขยะย่อยสลายได้จะถูกนำไปแยกประเภท อาจจะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตร หรือเปลี่ยนเป็นพลังงานก๊าซชื่อBiogas และBiomass สามารถที่จะใช้กับเตาแก๊สหุงต้มตามบ้านเรือน และอาจจะแยกออกเป็นอาหารสัตว์บางชนิดได้ โดยขยะย่อยสลายได้หรือขยะอินทรีย์วัตถุ เช่น ขยะจำพวก เศษอาหาร เศษไม้ใบหญ้า วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆ

2. ขยะรีไซเคิลจะถูกนำไปคัดแยกประเภทเสียก่อนแล้วจึงทำความสะอาดหลังจากนั้นก็จะส่งไปที่โรงงานที่จะนำไปแปรรูปต่อไป สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ใช้ได้อีกครั้ง  โดยขยะรีไซเคิลหรือบางคนอาจจะเรียกว่า ขยะแห้ง เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากมาก เช่น กระดาษ ขวดแก้ว  โลหะต่างๆ 

 

3. ขยะอันตรายจะถูกแยกประเภทอย่างจริงจังและจะมีการแยกออกเพื่อส่งไปทำลายอย่างถูกวิธี โดยขยะอันตรายคือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรคหรือเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน เข่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ควรนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามกระบวนการ เพื่อไม่ไห้รั่วซึมลงแหล่งน้ำ หรือชั้นผิวดินต่อไปได้

4. ขยะทั่วไปจะถูกนำกำจัดอย่างเหมาะสมและจะถูกนำไปแปรรูปทำเป็นเชื้อเพลิง โดยขยะทั่วไปคือขยะประเภทอื่น เป็นขยะที่นอกเหนือจากขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่าต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ซองขนมห่อ กล่องโฟมกล่องอาหารต่างๆ จึงจำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู