“โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)”

            ชื่อบทความ : คู่มือวงจรขยะแต่ละประเภท

ดิฉัน นางศิริพร บุตรสุด ประเภทประชาชน หลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาความจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป
การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดีต้องเริ่มต้นที่การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ทำให้ได้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูง สามารถนำไป Reused-Recycle ได้ง่าย รวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดมีปริมาณน้อยลงด้วย ซึ่งการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดนั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น ครัวเรือน ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน บริษัท สถานที่ราชการต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งปริมาณ และลักษณะของขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันด้วย  จึงได้มีการลงพื้นที่ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดทำคู่มือวงจรขยะ เพื่อง่ายต่อการศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวรจรขยะ ดังรายละเอียดตามคู่มือต่อไปนี้

 

  

การแยกขยะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรตระหนัก และทำให้ติดเป็นนิสัย เพราะนอกจากจะช่วยลดปัญหาขยะแล้ว ยังช่วยลดภาระให้คนเก็บขยะได้อีกด้วย แถมยังทำให้การจัดการกับขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัญหาขยะพลาสติกก็เช่นเดียวกัน ทั้งการเรียนรู้ที่จะนำกลับมารีไซเคิลใหม่ การใช้ซ้ำ และการจัดการกับขยะพลาสติกให้ถูกต้อง ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการแยกขยะที่ควรทำ เพื่อลดการทิ้งขยะที่ไม่จำเป็นให้น้อยลงนั่นเอง

 

 

อื่นๆ

เมนู