MS03 การรีไซเคิลขยะ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ พื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะ และการเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางจณิสตา นุชสาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ และทีมงาน ได้ทำการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

โดยการนำขยะมาประดิษฐ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการนำเอาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และสามารถนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนได้

การทำเชิงเทียน จากช้อนพลาสติก และขวดพลาสติก เนื่องจากปัจจุบันขยะพลาสติกมีจำนวนมาก ทางเราจึงเห็นว่าควรนำขยะที่มีจำนวนมากเป็นอันดับ 1 มาทำการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ขึ้นค่ะ

         

อุปกรณ์

1) ขวดพลาสติก                      2) ช้อนพลาสติก

3) ปืนกาว                           4) กาวแท่ง

5) คัตเตอร์                           6) ดอกไม้และเชือกสำหรับตกแต่ง

        

ขั้นตอนการทำ

                    1) ตัดขวดพลาสติก เอาเฉพาะส่วนบน ให้เป็นกรวย

2) ตัดด้ามช้อนพลาสติกออก

3) นำช้อนที่เราตัดไว้มาประกอบรอบ ๆ ฝาขวดให้เป็นรูปดอกไม้

4) ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และเชือก

ประโยชน์

                   1) ป้องกันน้ำตาเทียนหยดลงพื้นหรือโดนมือ

2) สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือก เพื่อเพิ่มรายได้ใหกับครัวเรือน และต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชน เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนได้

3) ทำให้ประชาชนเห็นคุณค่าของขยะ เนื่องจากบางอย่างก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้สร้างรายได้และลดรายจ่ายได้ ไม่มากก็น้อย

ข้อเสนอแนะ

                   1) ควรมีแนวทางในการทำเชิงเทียนที่หลากหลายมากขึ้น

2) สามารถนำขยะไปสร้างผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อีก

 

อื่นๆ

เมนู