ข้าพเจ้านางสาวณภัทร สิงหศิริ ประเภทนักศึกษา หลักสูตรคือ MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้ทำการลงพื้นที่สำรวจการบริหารจัดการขยะและสามารถคัดแยกขยะแห้ง และนำขยะเปียกทำเป็นปุ๋ย

ในพื้นที่ของทางชุมชนที่ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจนั้น เป็นในส่วนของชุมชนบุลำดวนใต้เป็นชุมชนที่โดดเด่นในเรื่องการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีหอพักต้นแบบในเรื่องการจัดการขยะอย่าง หอพักกรีน สมาย โดยได้นำเอาพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการจัดการภายในหอพัก

ทางหอพักได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวและต้นไม้นานาชนิด ทั้งของทางพื้นบ้านและรวมไปถึงพืชผักต่างภูมิภาคอย่างภาคเหนือออกดอกออกผลอย่างสวยงาม ทำให้กรีน สมายได้รับรางวัลชนะเลิศมากมาย อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของหอพักต่าง ๆ ซึ่งทางหอพักนอกจากนั้นยังได้นำเอาขยะอินทรีย์จำพวกเศษผัก ผลไม้ มาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำมาใช้สำหรับใส่ต้นไม้ หรือสามารถนำมาดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ของกลิ่นได้ จะเป็นการช่วยดับกลิ่นด้วย ส่วนของเศษอาหารที่ทานเหลือแล้วของทางหอพักจะมีการรวบรวมแล้วคัดแยกต่างหาก จะมีกลุ่มซาเล้งของชุมชนสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงไส้เดือน หรือน้ำหมักชีวภาพด้วยก็สามารถทำได้ โดยหากเป็นจำพวกเศษอาหารก็จะเพื่อใช้ในการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเป็นการโน้มนำมาใช้ในการจัดการในพื้นที่ของตนเอง

นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดการขยะแห้งที่เป็นขยะรีไซเคิล หอพักร่วมมือกันคัดแยกขยะอย่างเป็นสัดเป็นส่วน แล้วนำไปขยะเหล่านั้นไปขายเพื่อนำรายได้เหล่านั้นมาเป็นสวัสดิการในรูปแบบการซื้อกากน้ำตาลเพื่อมาทำน้ำหมักชีวภาพ EM แล้วนำมาใช้ในหอพัก นอกจากนั้นก็นำรายได้ไปซื้อพันธุ์ไม้ต่าง ๆ นำมาปลูกในบริเวณหอพัก สร้างบรรยากาศอันร่มรื่น น่าอยู่ให้กับชาวหอพักที่ได้พักอาศัยที่กรีน สมาย หรือรายได้สามารถมาจัดงานเลี้ยงให้กับผู้คนในหอพักได้อีกด้วย นอกเหนือจากขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก และขยะแห้งหรือขยะรีไซเคิลแล้วยังมีขยะทั่วไปก็ได้ทำการรวบรวมเป็นสัดส่วนไว้ให้กับรถเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มารับไปกำจัดอย่างเหมาะสม ตามหลักสุขาภิบาล

 

 

 

อื่นๆ

เมนู