การบริหารจัดการขยะและสามารถคัดแยกขยะแห้งและนำขยะเปียกทำเป็นปุ๋ย

โดยนายเชาวเลิศ หมายบุญ ประเภทประชาชน ประจำชุมชนหนองปรือ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหลักสูตร (การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  MS03)

สำหรับเดือนนี้งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำคือการลงพื้นที่สำรวจการบริหารจัดการขยะและสามารถคัดแยกขยะแห้ง และนำขยะเปียกทำเป็นปุ๋ยและได้ทำการถ่ายทอดความรู้ในการจัดการขยะให้กับหัวหน้าอสม.ประจำชุมชนเพื่อให้ได้ไปแนะนำให้สมาชิกในชุมชนได้จัดการและสอนวิธีการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการแนะนำถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ในการทำปุ๋ยหมักจะขยะเปียกเช่น เศษอาหาร เศษผัก เป็นต้น โดยมีวิธีการดังนี้วัสดุที่เตรียมคือ 1.ถัง,กระสอบหรือเข่ง 2.เศษอาหารจากที่กินเหลือ 3.ปุ๋ยคอกเช่น ขี้วัว ขี้ควาย เป็นต้น 4.เศษใบไม้แห้ง

วิธีการทำคือ เตรียมภาชนะที่จะใช้เป็นที่ใส่เช่นเข่ง นำใบไม้แห้งใส่ลงไปเป็นชั้นแรกต่อไปให้นำเศษอาหารมาเทลงบนใบไม้แห้งที่เทลงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นให้นำปุ๋ยคอกที่เตรียมไว้มาโรยปิดเศษขยะพอประมาณเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้เราสามารนำอาหารในแต่ละวันมาทำตามขั้นตอนแรกวนซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าเศษอาหารจะเต็มภาชนะได้ หลังจากนั้นทั้งไว้ 30-60 วัน ก็จะสามารถนำออกมาใช้เป็นปุ๋ยหมักได้อย่างดีต่อไป

อื่นๆ

เมนู