MS03 บทความประจำเดือนกันยายน เรื่อง การบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะแห้ง และการนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมัก

กระผม นายกฤษณพงศ์ กันจันทร์วงค์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะแห้ง และการนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมักในชุมชนและพบว่าในชุมชนไม่มีการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก

การคัดแยกขยะในชุมชนมีการจัดทำจุดที่ใช้ในการทิ้งขวดพลาสติกหรือขยะรีไซเคิลโดยเฉพาะเป็นจุดๆ เพื่อให้ผู้คนในชุมชนแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปได้ง่ายขึ้น

ส่วนการทำปุ๋ยหมักในชุมชนพบว่า ในชุมชนยังไม่มีการจัดทำปุ๋ยหมัก กระผมและทีมงานจึงได้จัดทำกิจกรรมให้ความรู้กับตัวแทนอสม.ทั้งหมดสามท่าน โดยทั้งสามท่านมาจากชุมชนโคกกลางและชุมชนหนองปรือ เพื่อให้ตัวแทนอสม.นำความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกไปเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู