“…ที่จะรู้ได้ว่า ที่ใดเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อย
ไม่มีอะไรดียิ่งกว่าฟังเสียงราษฎร…”

     ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ มีหน้าที่ความในการรับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่อง แล้วนำมาวิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สู่การประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ เสนอผ่านรายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาทันทีที่ได้รับเรื่องราว ระหว่างการปฏิบัติและภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างแพร่หลาย ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเชิดชูคนดีและให้ความรู้ทางศีลธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป 

 ภารกิจศูนย์ดำรงธรรม  รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีองค์ประกอบ 4 ส่วนหลัก ดังนี้
1.คณะที่ปรึกษา
2.คณะกรรมการบริหารศูนย์
3.ผู้อำนวยการศูนย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัด)
4.ส่วนงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส่วนบริการข้อมูลข่าวสาร ส่วนบริการประชาชน และ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

https://www.youtube.com/watch?v=VZJL1wPG8TY

Tags: , , , , , , , ,

อื่นๆ

เมนู