ข้าพเจ้านางสาวเจนจิรา พรมหงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

 

เนื่องจากในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์โควิด-19 ดังนั่นในเดือนมิถุนายม จึงได้รับมอบหมายงาน ในหัวข้อเรื่องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่ได้รับมอบหมายงาน ทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้ประชุม วางแผนการทำงานร่วมกับชุมชน ได้ เมื่อได้วางแผนกันในกลุ่มแล้วได้มีการเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาในตำบล เกี่ยวกับการ ทำสบู่เหลว ป้องกันโควิด และยังสามารถสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

หลังจากนั่นได้มีการติดต่อประสานงานกับคนในชุมชนเพื่อจะได้นำความรู้และความเข้าใจในการทำสบู่เหลว และแนะนำการป้องกันตนเองและคนในชุมชนรับมือสถานการณ์โควิด ภายใต้ขั้นตอนต่อไปนี้

1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน 2.ล้างมือทุกครั้งไม่ว่าจะเข้าหรือออกจากเคหะสถาน

3.เว้นระยะห่างตามมาตรการของรัฐบาล และงดไปที่แออัดเพื่อก่อให้เกิดเชื้อโรค 4.เมื่อใช้หน้ากากอนามัยแล้วให้มัดแยกทิ้งในถังขยะที่อันตราย ห้ามทิ้งรวมกับขยะปกติ

นอกจากนี้ทางมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการนำหน้ากากอนามัยไปให้คนในชุมชน และได้สอนการทำสบู่เหลวไว้สร้างอาชีพ และได้ใช้ในครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้ในสถานการณ์ช่วงนี้

https://www.youtube.com/watch?v=4bBTrLAFmQ0

อื่นๆ

เมนู