ข้าพเจ้านางสาวเจนจิรา พรมหงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่ 8 และ9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 ในการเก็บข้อมูลการจัดการขยะ

เนื่องด้วยโรคระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้ทั้งนั้นทางมหาวิทยาลัยได้มีโครงการช่วยเหลือประชาชน มีโครงการจ้างงานเพื่อที่จะช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงได้มีโครงการนี้เกิดขึ้น การได้รับมอบหมายงานนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มแต่ละตำบล “ตำบลในเมือง” ได้รับมอบหมายงานคือ การจัดการขยะ ซึ่งตำบลในเมืองมีทั้งหมด 18 ชุมชน สามารถแบ่งออกได้ให้แต่ละกลุ่ม 6 ชุมชน กลุ่มข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในเขตชุมชน ได้แก่ ชุมชนชุมเห็ด ชุมชนตลาดสด ชุมชนหลักเมือง ชุมชนฝั่งละลม ชุมชนสะพานยาว และชุมชนวัดอีสาณ

จากนั้นได้รับมอบหมายงานและประชุมปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม เกี่ยวกับการเริ่มงาน รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข จากการประชุมหารือ เราได้มีการขอลงพื้นที่กับทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่นี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักปลัดเทศบาล ที่ได้ให้การช่วยเหลือทางข้อมูลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะในชุมชน

หลังจากได้ทำการลงพื้นที่ในแต่ละชุมชนและการทำแบบสอบถามออนไลน์ได้ทราบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในช่วง              โควิด-19 ซึ่งในพื้นที่ตำบลในเมืองการจัดการขยะโดยเทศบาลจะมีพนักงานคอยบริการในการกำจัดขยะ และทำให้ทราบปัญหาเบื้องต้นคือประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะ ผู้สูงอายุบ้างท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี บางชุมชุมชนเป็นที่ราชพัสดุและประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ ที่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุระกิจส่วนตัว ช่วงโควิดเกิดเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชนมีรายได้ที่ลดลงจากเดิม

สรุปผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้นำปัญหาเบื้องต้นมาประชุมวางแผน แก้ไขการจัดการขยะและการใช้เทคโนโลยีของชุมชนที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อจะได้ติดตามผลในครั้งต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=b35ir8_c37U&feature=youtu.be

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู