ข้าพเจ้านางสาวเจนจิรา พรมหงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

หลังจากเก็บข้อมูลและลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึง เดือนเมษายน ได้รับทราบข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และการประสบปัญหาในโรคระบาดสถานการณ์โควิด-19 แล้ว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ทำการปรึกษาหารือทั้งในส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ทำงาน โดยได้รับมอบหมายงานในหัวข้อ การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19  

ในการจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19  ได้มีการจัดการอบรมกับคนภายในชุมชน เพื่อจะได้รับทราบปัญหา และช่วยกันคิดและแก้ไขกับคนภายในชุมชน ปัญหาที่พบหลังจากพูดคุยกับคนในชุมชนคือบ้างชุมชนไม่ต้องการถังขยะ เนื่องจากพื้นที่ที่มีจำกัดของคนภายในชุมชน และขอเป็นถุงขยะในการแยกขยะภายในชุมชนแทน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเงินในการจัดชื้อถุงขยะเพราะพิษ COVID-19 ทำให้ประชาชนขาดรายได้ จึงของถุงในการจัดการขยะเพื่อลดปัญหาการจำกัดของพื้นที่ลง

ในการแยกขยะในครัวเรือนแล้วจะมีการนำขยะมาทิ้ง โดยจะมีหน่วยงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มาเก็บขยะทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ ในช่วงเวลา 02.00-06.00 น. ทำให้ลดขยะล้นถังในช่วงสถานการณ์ COVID-19  และประชาชนลดการเสี่ยงติดเชื้อในสถานการณ์ช่วงนี้

สรุปผลการประชุมวางแผนในเดือนพฤษภาคม คือ ลดปริมาณถังขยะลง และมีการขอถุงในการแยกขยะแทน การเอาขยะมาทิ้งในถังช่วงถานการณ์ COVID-19

www.youtube.com/watch?v=vSU9nn4-XXo  

อื่นๆ

เมนู