ข้าพเจ้านางสาวเจนจิรา พรมหงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

จาการลงพื้นที่ติดตามในเดือนที่ผ่านมาในเดือนตุลาคมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานในการเเปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม ซึ่งได้รับมอบหมายให้แปรรูปกลุ่มละ 5 ชิ้นงานและการแปรรูปจากกล่องนม 2 ชิ้น ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ประดิษฐ์ เชิงเทียนจากกระป๋อง โมเดลรถจากกระป๋อง พวงกุญแจจากกระป๋อง กล่องเก็บเอกสารจากกระป๋อง กระถางต้นไม้จากกระป๋ฮง และกระเป๋าจากกล่องนม หลังจากประดิษฐ์แล้วได้ทำการนำเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและการโพสขายในเพจทั้งการลงขายตลาด

ได้รับความรับมือจากคนภายในกลุ่มผลงานแต่ละชิ้นนั่นล้วนทำขึ้นจากกระป๋องและกล่องนม ที่คนส่วนใหญ๋มักจะละเลยและมองข้ามทำให้พวกเราเร่งเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ทำให้มีคุณค่าและราคาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เพื่อให้มีรายได้ในสถานการณ์โควิด 19

ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์จากกระป๋องนั่นเราได้รับการแนะนำแนะแนวจากอาจารย์มที่ปรึกษา ในการเลือกใช้วัสดุเพื่อให้ม่คุณภาพ ความคงทนแข็งแรง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ต้องใช้งานได้จริง ขายได้จริง

หลังจากนี้พวกเราผู้ปฏิบัติงานได้มีการวางแผนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=m-g1DOnXJcM

อื่นๆ

เมนู