ข้าพเจ้านางสาวเจนจิรา พรมหงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

เนื่องจากทางมหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจ้างงานในโครงการ1ตำบล1มหาลัยได้เปิดโอกาสให้แก่ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษา เพื่อเป็นการลดอัตราการว่างงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ได้มีการจัดการประชุมงานวางแผนงานกันภายในตำบลในเมืองเกี่ยวกับการจัดการขยะ และได้มอบหมายงานแบ่งกลุ่มรับผิดชอบทั้งหมด18 ชุมชน แบ่งเป็น3กลุ่ม โดยรับผิดชอบกลุ่มละ6ชุมชน หลังจากนั่นเดือนถัดมาได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น หน่วยงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ การประสานงานกับผู้นำในชุมชนและข้อมูลการจัดการขยะตามชุมชนที่รับผิดชอบ และได้มีการจัดอบรมการSWOT มีคณบดีและคณะอาจารย์ที่ปรึกษาได้ลงในการอบรมในครั้งนี้

ในเดือนสิงหาคมทางคณะอาจารย์ที่ปรึกษาได้หมอบหมายงานในการแปรรูปขยะรีไซเคิล โดยได้แบ่งให้ทำเป็นงานคู่ ทางกลุ่มข้าพเจ้าได้แปรรูปเป็นที่เก็บของเอกประสงค์จากกระป๋องนมข้นที่พบทั่วไปในร้านขายน้ำเพื่อลดขยะมลพิษ ถัดมาเดือนกันยายนคณะอาจารย์ที่ปรึกษาได้ประชุมเกี่ยวกับการแปรรูปขยะจากกระป๋องน้ำให้เป็นตะกร้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนและเป็นการรายงานตัวของผู้ปฏิบัติงานใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาได้มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มทำต้นแบบตะกร้ากลุ่มละ4แบบ ต่อมาได้มี orderจากการทำตะกร้าในครั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายนได้ออเดอกลุ่มละ10ตะกร้า

ในวันที่วันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายน 2564 ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการอบรมแนะนำการทำตะกร้าจากกระป๋องเพื่อถ่ายทอดการสู่ชุมชนในการเพิ่มรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเป็นสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอีก และในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่จัดอบรมเพิ่มเติมให้กับชุมชนหลังศาลเกี่ยวกับการประดดิษฐ์ตะกร้าจากกระป๋องเหลือใช้

สุดท้ายนี้ในเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานของข้าพเจ้า มีความรู้สึกใจหายบ้าง ในการทำงานนี้นอกจากจะเป็นการฝึกงานให้แก่ข้าพเจ้าแล้วยังเป็นการฝึกทักษะด้านต่างๆ และการเพิ่มความรู้ การทำงานในสังคมหมู่มาก ยังมีคณะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ค่อยให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางการทำงานอย่างถูกต้อง ขอบคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้หากผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอประทานโทษมา ณ ที่นี้

https://www.youtube.com/watch?v=4vjU0SDiF-k

 

อื่นๆ

เมนู