ข้าพเจ้า นางสาวจิราวรรณ นนท์ตานอก MS03 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทนักศึกษา

ในเดือนพฤศจิกายน อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ให้ขอบเขตในการทำงานในหัวข้อ ถอดบทความเรื่องการแปรรูปกระป๋องให้เป็นตะกร้า โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

เรื่องการถอดบทความจากตะกร้า

1.เราได้อะไรจากการทําตะกร้า
ลดจํานวนขยะในชุมชนและทําให้กระป๋องมีประโยชน์ในการใช้งาน ประดิษฐ์สิ่งของให้เกิดประโยชน์สร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนหรือตัวเราเอง การรีไซเคิลขยะเพื่อลดโลกร้อนและนําวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และ
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทั้งยังช่วยฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วย

2.ปัญหาจากการทําตะกร้า
ปัญหาในการทําตะกร้าส่วนใหญ่คือ คนในกลุ่มมีเวลาไม่ค่อยตรงกัน และตัดกระป๋องเจาะรูฐาน
เบี้ยวและบางครั้งก็สานตะกร้าผิดบ้าง

3.เราจะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาในการทําตะกร้า
-วางแผนคุยกันกับคนในกลุ่มว่าจะทําตะกร้ารูปแบบไหน และแต่ละคนมีหน้าที่ทําอะไรบ้าง
-การตัดเจาะกระป๋องไม่ตรง ให้วัดจากฐานที่ทําแต่ละชิ้นให้ตรงกัน เพราะตะกร้าแต่ละใบไม่
เท่ากัน
3.ในการสานผิดผลาด เราต้องมีสติและสมาธิในการสาน

 

4.ถ้าอยากตะกร้ารูปทรงนี้จะต้องทําอย่างไร
1.วางแผนคุยกันกับคนในกลุ่มว่าจะทําตะกร้ารูปแบบไหนทรงไหน
2.แต่ละคนมีหน้าที่ทําอะไรบ้างแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนและกําหนดว่าจะใช้ระยะเวลากี่วันที่จะทํา
3.นัดวันเวลาที่จะทําตะกร้าและลงมือทําตามที่ตัวเองได้รับมอบหมายและคนในกลุ่มตามที่ตกลงกันไว้ให้
เสร็จสมบูรณ์

รูปแบบโมเดลของตะกร้า

คลิปวีดีโอประกอบการปฏิบัติงาน

Tags:

อื่นๆ

เมนู