ข้าพเจ้านางสาวจิราวรรณ นนท์ตานอก ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา เขตพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หัวข้อในการปฏิบัติงาน : สรุปผลการปฏิบัติงานในโครงการ U2T ตำบลในเมืองบุรีรัมย์

เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึง ธันวาคม  2564 โดยปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 ชุมชน ในหัวข้อการบริหารจัดการขยะในชุมชน  โดยมีแนวทางการทำงานดังนี้

ในเดือนแรกของการทำงาน เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าประชุมเพื่อปรึกษาและชี้แจงงานในโครงการคือการแปรรูปขยะเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ โดยการนำกล่องนมและกระป๋องเครื่องดื่มมาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่า โดยสิ่งที่ทำคือ กระเป๋าจากกล่องนม กระถางใส่ต้นไม้ เชิงเทียน ตะกร้า ทั้งนี้ยังป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และลดปริมาณของขยะ

ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.5264 แปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มให้เป็นตะกร้า เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนอกจากนี้ยังสารถเป็นรายเสริมให้เแก่คนในชุมชนได้

ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 (MS03) ต.ในเมือง ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมการทำตะกร้าเพื่อให้ชุมชนได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน

 

สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ขอขอบคุณโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่ได้สร้างอาชีพให้กับ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ให้รายได้และฝึกปฏิบัติงานทักษะความรู้ประสบการณ์การในการทำงานครั้งนี้

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม https://www.youtube.com/watch?v=4vjU0SDiF-k&t=1s

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู