MS03 บทความเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโคกกลาง ตำบลในเมือง

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายกฤษณพงศ์ กันจันทร์วงค์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนมีนาคม 2564

ชุมชนโคกกลาง เป็นชุมชนขนาดกลางที่อยู่ในบริเวณตำบลในเมือง มีการจัดการขยะมูลฝอยที่อยู่ภายใต้การดูแลของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ภายในชุมชนมีถังขยะตั้งเป็นจุดเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างเพียงพอ แต่ก็ยังพบปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนเนื่องจากคนในชุมชนไม่มีการจัดการขยะและมีการทิ้งขยะทุกประเภทรวมกันในถังเดียว

จากผลสํารวจปัญหาในชุมชนโคกกลาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าปัญหาภายในชุมชนที่เป็นปัญหาเรื่องด่วนและควรได้รับการแก้ไขมากที่สุด คือ ปัญหาการจัดการขยะ และขยะส่วนใหญ่เกิดจากการทิ้งขยะไม่ถูกที่ เช่น การโยนขยะออกมาจากตัวรถ และบางครัวเรือนที่นําขยะไปทิ้งบริเวณหลังหมู่บ้านและเมื่อสอบถามผู้นำชุมชนพบว่าในชุมชนยังขาดแคลนถังขยะแบบแยกประเภททิ้ง จึงเกิดการทิ้งขยะแบบรวมๆกัน

ดังนั้น ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาที่ทุก ๆ คนควรให้ความสำคัญและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน และสามารถนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังลดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู