MS03 บทความ การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์Covid-19

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายกฤษณพงศ์ กันจันทร์วงค์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564

ชุมชนโคกกลาง เป็นชุมชนขนาดกลางที่อยู่ในบริเวณตำบลในเมือง มีการจัดการขยะมูลฝอยที่อยู่ภายใต้การดูแลของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ภายในชุมชนมีถังขยะตั้งเป็นจุดเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างเพียงพอ แต่ก็ยังพบปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนเนื่องจากคนในชุมชนไม่มีการจัดการขยะและมีการทิ้งขยะทุกประเภทรวมกันในถังเดียว

จากการพูดคุยกับประธานชุมชนและหัวหน้าอสม.ประจำชุมชนเพื่อระดมความคิดในการจัดการปัญหาการคัดแยกขยะในชุมชนในครั้งที่ผ่านมาได้แนวทาง ดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์ถึงปัญหาการไม่คัดแยกขยะ การทิ้งขยะแบบรวมถังเดียว การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นรบกวนและปัญหาสุขลักษณะของคนในชุมชนให้คนในชุมชนได้รับฟัง ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน
  2. ให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการคัดแยกขยะและทำความสะอาดขยะเบื้องต้น
  3. มีกิจกรรม Big Cleaning Day อย่างน้อยสัปดาห์ละ1วัน โดยให้ตรงกับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เพราะคนส่วนใหญ่จะทำงานในวันธรรมดา
  4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์โดยการจัดตั้งศูนย์รับซื้อขยะมูลฝอยรีไซเคิลและการนำขยะมูลฝอยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า

เนื่องมาจากสถานการณ์Covid-19 ยังไม่คลี่คลาย ผู้สำรวจจึงได้ระงับแนวทางกิจกรรมBig Cleaning Day เอาไว้ปฏิบัติภายหลังเพราะการรวมตัวคนหมู่มากอาจเป็นบ่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19ได้ แต่การจัดตั้งศูนย์รับซื้อขยะมูลฝอยในชุมชนยังคงมีตามเดิมเพียงแต่จะจำกัดจำนวนของผู้คนที่เข้ามาใช้บริการและผู้ที่จะมาใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเท่านั้นรวมไปถึงต้องเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม

อื่นๆ

เมนู