1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS03 บทความ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด)

MS03 บทความ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด)

MS03 บทความ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด)

     

กระผม นายกฤษณพงศ์ กันจันทร์วงค์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อวางแผนและปฏิบัติงานในกิจกรรม Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิดในชุมชน

กิจกรรม Covid-19 week ได้จัดขึ้นที่ชุมชนบุลำดวนใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของแต่ละชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ก่อนเริ่มกิจกรรมก็ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

กิจกรรมจะมีทั้งการทำความสะอาดชุมชนเพื่อให้ชุมชนสะอาดยิ่งขึ้นและยังลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 รวมไปถึงการสอนทำสบู่เหลวHandmadeให้กับตัวแทนชุมชนเพื่อนำไปส่งต่อความรู้ให้กับบุคลคลในชุมชนเพื่อนำไปใช้ครัวเรือนและสร้างเป็นอาชีพ

 

อื่นๆ

เมนู