MS03 บทความประจำเดือนกรกฎาคม เรื่อง วงจรขยะแต่ละประเภท

กระผม นายกฤษณพงศ์ กันจันทร์วงค์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

คู่มือการคัดแยกขยะ

ขยะมูลฝอย  หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งที่ไม่ใช้แล้ว หรือหมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือ   สิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และ หมายความรวมถึงขยะติดเชื้อ และขยะที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

ประเภทของขยะ

หลักการจัดการขยะ

     

ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ

 

อื่นๆ

เมนู